Algemene-Voorwaarden

Algemene voorwaarden kopen op afstand

Artikel 1 – Definities

(1)   Di’zajn VOF, de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand via www.di-zajn.nl aan consumenten aanbiedt;

(2)   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

(3)   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

(4)   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

(5)   Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

(6)   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

(7)   Dag: kalenderdag

(8)   Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

(9)   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Di’zajn VOF
Lijndonkseweg 15
4854NJ Breda
Kamer van koophandel: 73935506
Btw-nummer: NL859715851.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

(1)   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

(2)   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

(3)   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

(4)   Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

(1)   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

(2)   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

(3)   Elk aanbod bevat zodanig informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
 • Indien de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

(1)   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

(2)   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

(3)   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

(4)   De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

(5)   De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.     Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan:

b.     De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.      De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d.     De in artikel 4 lid 3 van de voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;

e.     De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

(6)   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a- Herroepingsrecht bij levering van producten

(1)   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

(2)   Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

(1)   Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

(2)   Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6c – modelformulier voor gebruik herroepingsrecht

(1)   Het formulier vindt u op de webshop onder de link: www.di-zajn.nl/retour-en-omruiling/

Artikel 7 – kosten in geval van herroeping

(1)   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

(2)   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

(1)   Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

(2)   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a.     Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.     Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.      Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d.     Die snel kunnen bederven of verouderen;

e.     Waarvan de prijs verbonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f.      Voor lossen kranten en tijdschriften;

g.     Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

(3)   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a.     Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b.     Waarvan levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c.      Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

(1)   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

(2)   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

(3)   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

(4)   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a.     Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.     De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

(5)   De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

(1)   De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

(2)   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van de ondernemer jegens ondernemer kan doen gelden op grond van de wet/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

(1)   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

(2)   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

(3)   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is besproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

(4)   In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

(5)   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

(6)   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust op het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

(1)   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

(2)   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal een maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

(1)   Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

(2)   Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(3)   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

(4)   In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in de rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

(1)   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Bij Di’zajn VOF, handelend onder Di’zajn kunt u uw klacht per E-mail indienen : info@di-zajn.nl

(2)   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

(3)   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst antwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u de klacht ook indienen bij het Europese Instituut voor geschillen bij online winkelen. Dit vindt u hier: http//ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Juridische informatie Gegevensbescherming Di’zajn VOF

Algemene voorwaarden

Van de vennootschap onder firma Di’zajn, gevestigd Lijndonkseweg 15, 4854NJ Bavel, Nederland.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten,met name de overeenkomsten aangaande levering van zaken aan onze kopers.

2.      Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3.      Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.      Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.

5.      Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

Artikel 2 Offertes

1.     Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële koper, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard kan worden beschouwd.

2.      Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen en moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden wordenafgegeven.

Wij behouden ons ook de uit het intellectuele – en industriële eigendom voorvloeiende rechten voor.

3.      Als de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden, bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die aan het doen van onze offerte verbonden waren (daar horen ook de kosten voor het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen bij), bij de koper in rekening brengen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1.      Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden.

2.      De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of wijzigen, afgegeven in deze 8 dagen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke order tot stand komt, als wij de order hebben aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 8 dagen.

3.      Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de koper verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de koper van mening dat dit niet zo is, dan moet ons dit hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging, schriftelijk laten weten.

4.      Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

1.      Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.

2.      De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden.

3.      Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst. Dit recht heeft de koper ook, als wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Maakt de koper van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, bij aangetekende brief de ontbinding inroepen.

Artikel 5 Aflevering- en leveringstermijnen

1.      De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.

Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld.

In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

2.      Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken tegen de van toepassing zijnde transportkosten. Verder zijn de zaken voor rekening en risico van de koper.

3.      Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt leveren wij aan een buitenlandse koper exclusief de transportkosten. Di’zajn VOF  Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, maar zijn voor rekening van de koper.

4.      Tenzij de koper zelf voor expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper.

5.      Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

6.      Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7.     De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen. Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op – naar onze keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van hetniet afgenomen gedeelte te vorderen.

Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6 Reclame door koper

1.      De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van – en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.

De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dit voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier moet de koper rekening houden met gebruikelijke spelingen.

De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

2.      Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdigecontrole te verrichten.

3.      Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

4.      Ieder vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als:

a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijngebracht;

b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeftgebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;

d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;

e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerstworden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sinds de levertijd is verstreken.

5.      In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekendstaand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1.      Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zichzijn genomen, kan de koper naar ons toe (garantie-) aanspraken doen gelden.

Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

2.      Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

3.      Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

4.      Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons vooraansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5.      De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekeningen risico van de koper onder derden op te slaan.

6.      De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.      Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2.      De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3.      Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de koper de verkregen gelden aan ons overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn verkocht, de verkregen vorderingen aan ons overdragen.

4.      Als tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de koper voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

5.      Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

6.      De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9 Betaling

1.      Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag vanbetaling.

2.      Als de koper niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen met de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

3.      Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50, – alles exclusief omzetbelasting.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

4.      Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in minderingop de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

5.      Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

6.      Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

V.o.f. Di’zajn, Lijndonkseweg 15, 4854 NJ Bavel